Garantier

Transportskador

Viktigt att tänka på när man får sin dörr levererad är att man kontrollerar eventuella transportskador. Transportskador ska anmälas direkt och kvitteras av chaufför som levererar dörren och senast inom sju dagar till inköpsstället och innan montage. Dörr som reklameras på grund av transportskada får ej monteras innan godkännande från Polardörren har givits!

Ladda ner checklista för varumottagning

Garantiförutsättningar

En ytterdörr består till stor del av trä som är ett levande material. För att din dörr ska kännas som ny under en mycket lång tid kräver den underhåll för att stå emot kyla, värme, vind och snö. Olika dörrar kräver olika slags underhåll.

För att garantier ska gälla är det viktigt att produkten har transporterats, lagrats, monterats och underhållits enligt Polardörrens anvisningar och enligt Trä & Möbelföretagens (TMF) skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll”.  Det är viktigt att dörren ej använts på onormalt sätt, utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att den reparerats eller ändrats av annan än av Polardörren godkänd service-personal. För att garantin ska gälla ska serienummer som polardörren monterat vid dörrbladets kortsida, vid gångjärnet ej avlägsnats eller övermålats.

För ytterdörr, pardörr och garageport i utsatta lägen krävs skärmtak där inte takfot ger tillräckligt skydd. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdörren helst placeras i väggens ”varma” del, d v s långt indraget

Garantitider:

Garantitider gäller för Polardörrens svensktillverkade sortiment som i fabrik ytbehandlats och glasats.

15 år – Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm

5 år – Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fukt-intrång för målade dörrar i Premium sortiment samt modellerna Ambassad och Resident.

3 år – Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång på dörrar från Bassortiment samt teak- och ekfanerdör­rar, sido- och överljus.

3 år – Mot kondens mellan glas i isolerrutor och beslagens funk­tion

 

Riktlinjer för glas enligt Svensk Planglasförening:

I reglerna talas om normalt betraktelseavstånd och normalt dag­sljus. Med normalt betraktelseavstånd menas det avstånd som råder i det aktuella fallet, eller som används i branschriktlinjer, normalt 3 m och vinkelrätt mot glaset.

Riktlinjer för täckmålade produkter:

Polardörrens anvisningar enligt skötselråd som medföljer vid leverans måste följas.

Undantag från garantins giltighet:

Garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otill­räcklig översyn av ytbehandling eller om Polardörrens skötselan­visning inte har följts.

Garanti gäller inte för färgbeständighet på andra kulörer än vit.

Garanti lämnas inte på dörrar målade i mörka kulörer. NCS S 7500-N och motsvarande i RAL och mörkare omfattas inte av garantin på grund av att mörka kulörer absorberar solvärme och utsätter därmed materialen för extrema påfrestningar.

Garantin gäller endast vid repor, smutspartiklar, smutsränder eller dylikt som är synliga på minst 3 meters avstånd.

Garanti gäller inte för produkt som monteras i fasad utan skydd­ande konstruktion. Detta kan bestå av påbyggnad, eftermonterat entrétak, överbyggnad (balkong e dyl), utskjutande takfot och/ eller dropplåt på min 100 mm i direkt anslutning ovanför dörr, minsta liv utan tak eller bleck är 120 mm.

Garantiåtaganden:

Garantin innebär att Polardörren avhjälper sådant fel på dörren som omfattas av garantin. Felet avhjälps genom antingen repara­tion av befintlig dörr, utbyte av felaktig komponent i dörr eller utbyte av hela dörren. Polardörrens åtagande omfattar alltså repa­ration eller ersättningsprodukt som tillhandahålls fraktfritt samt eventuell returfrakt till fabrik på utbytt komponent. Kringkostnad­er ingår ej i garantiåtagandet. Vid besiktning som avslås på grund av att skada ej beror på fabrikationsfel debiteras kostnader som uppstår i samband med utförd besiktning.